Aurelia Zalewska radna Powiatu Pruszkowskiego w latach 2014-2018
rzetelnie i solidarnie

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Data: 2018-10-19 
Drukuj PDF Wyślij link

SPRAWOZDANIE Z PRACY W KADENCJI 2014-2018

Autor: Aurelia Zalewska 

 Szanowni Państwo,
w związku z powierzeniem mi przez mieszkańców Gminy Michałowice i Gminy Nadarzyn pełnienia funkcji radnej Powiatu Pruszkowskiego w wyniku uzyskanego poparcia Państwa wynikiem 1565 głosów, uznając odpowiedzialność i rzetelność w wypełnianiu tej funkcji za nadrzędną powinność, przedstawiam Państwu sprawozdanie ze sprawowania mandatu radnej.

W Radzie Powiatu Pruszkowskiego pełniłam do grudnia 2015 r. funkcję Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego. Od 14.12.2015 r. Rada Powiatu powierzyła mi funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego, którą sprawuję do dnia dzisiejszego.

Pracuję od grudnia 2014 r. w trzech komisjach merytorycznych Rady Powiatu: Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Jako szczególnie ważną i owocną oceniam współpracę ze Starostą Pruszkowskim i Zarządem Powiatu Pruszkowskiego. Dzięki współpracy ze Starostą Panem Zdzisławem Sipierą, obecnie Wojewodą Mazowieckim, udało mi się uruchomić i przeprowadzić wiele ważnych dla naszych miejscowości w Gminie Michałowice i Gminie Nadarzyn zadań:

- inwestycji drogowych oraz działań na rzecz ochrony przyrody (obrona drzew przy WKD z mojej inicjatywy) i środowiska (obrona przed szkodliwym działaniem firmy Hetman), a także nowoczesnej obsługi administracyjnej przez Wydział Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym, zadań i inwestycji w służbie zdrowia oraz oświaty w zakresie szkolnictwa na poziomie licealnym.


Realizację tych zadań, a później także nowych inwestycji drogowych i społecznych w szczególności dotyczących powołania Centrum Dialogu Społecznego i konkursu na przebudowę Al. M. Dąbrowskiej kontynuowałam we współpracy ze Starostą Panem Maksymem Gołosiem.
Przez całą kadencję współpracowałam z radnymi Gmin Michałowice i Nadarzyn oraz sołtysami i Zarządami Osiedli. Szczególne miejsce we współpracy zajmowały organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego.


Inwestycje, o które zabiegałam i stale się nimi zajmowałam w tej kadencji, we współpracy z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego:


Przebudowa ul. Targowej w Opaczy Małej: kontynuacja zadania zgodnie z projektem z lat poprzednich.
Przebudowana została nawierzchnia na ulicy Targowej do granicy z Gminą Raszyn; zadanie sfinansowane zostało po 50% przez powiat i gminę. Ogółem koszt wyniósł 1 062 720,00 zł. Roboty zostały rozpoczęte 29.05.2015 r. W trakcie okazało się, że należy przebudować chodnik po stronie południowej, na który dodatkowo wydano 93 tys. zł. Roboty zostały zakończone 30.06.2015 r.


Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Brzozowej w Nowej Wsi/Pruszkowie z drogą wojewódzką nr 719 (przy Helenowie): zgłosiłam wniosek na posiedzeniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, który został zaakceptowany.
30.04.2015 r. została podpisana umowa na projekt sygnalizacji świetlnej. Koszt realizacji wyniósł nieco ponad 171 tys. zł i był sfinansowany przez Powiat w kwocie ponad 58 tys. zł oraz po 56,5 tys. uczestniczyła Gm. Michałowice i Miasto Pruszków. Odbiór nastąpił w dniu 22.12.2015 r., a zmiany w stałej organizacji ruchu w dn. 26.01.2016 r.


Zadbałam o poprawę nawierzchni dróg, tj:


Położenie nowej nawierzchni w 2016 r.:
 w ul. Głównej w Nowej Wsi od drogi nr 719 do torów WKD dł. 740 mb,
 w ul. Sanatoryjnej w Komorowie na drodze powiatowej nr 3115W pomiędzy Komorowem i Pęcicami Małymi dł. 480 mb.
W trakcie realizacji (październik 2018 r.):
Budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na ul. Brzozowej w Nowej Wsi przy ul. Tulipanów.
W ramach tego systemu zostanie zainstalowane światło dla pieszych z przyciskiem zmiany świateł oraz system spowalniający ruch samochodów z dostosowaniem do obowiązującej prędkości.


Przebudowa drogi nr 3114W - ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach: mój wniosek do budżetu powiatu został wdrożony i zrealizowany; na etapie projektu wdrożyłam konsultacje z władzami gminy i przedstawicielami rady sołeckiej.
 Zrealizowano II etapy: I - na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 719 do torów WKD w Regułach oraz II od skrzyżowania z ul. Bodycha do drogi nr 719. Łączny koszt wykonania robót wyniósł 7 534 980,00 zł (odc. I – 3.229.980,00 zł, odc. II 4.305.000,00 zł). Zadanie dofinansowano z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych (Województwo Mazowieckie) oraz przez Gm. Michałowice.


Przebudowa drogi nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie: z mojej inicjatywy odbyło się wiele spotkań z udziałem władz powiatu, gminy i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz radnych i Zarządu Osiedla. Wypracowaliśmy konsensus uwzględniający wnioski środowiska lokalnego, których byłam współautorką.
 W dn. 13.06.2017 r. Zarząd Powiatu zawarł umowę z SARP na przeprowadzenie jednoetapowego konkursu na zagospodarowanie Al. M. Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 15.11.2017 r. W dniu 14.12.2017 r. odbyło się otwarcie wystawy wszystkich prac w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Komorowie.
 Z laureatem I nagrody zawarto umowę na wykonanie dokumentacji przebudowy Al. M. Dąbrowskiej od ul. Berylowej do Al. Starych Lip. Koszt opracowania projektu ustalono na kwotę 380 000,00 zł Termin wykonania po aneksowaniu określono na dzień 15.02.2019 r.


Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Pruszkowska i ul. Komorowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy – wniosek o przebudowę zgłosiłam w 2015 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu, który przyjęto.
W dniu 30.03.2018 r. odebrano dokumentację projektową podzieloną na 12 odcinków w celu ułatwienia realizacji zadania.
 Do realizacji w pierwszej kolejności wytypowano budowę rondo na skrzyżowaniu ul. Pruszkowskiej i ul. Rekreacyjnej oraz skrzyżowanie ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową oraz ul. Poprzeczną i uzyskano decyzje ZRID. Na ww. 2 odcinki Gmina Michałowice udzieliła dofinansowania. W trakcie drugie postępowanie przetargowe na wykonanie robót (termin otwarcia ofert – 22.10.2018 r.).
 Na odcinek ul. Pruszkowskiej od ul. Lawendowej (bez skrzyżowania) do ul. Rekreacyjnej (bez skrzyżowania) z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Główną w Granicy złożono wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.


Koncepcja przebudowy dróg od Pęcic Małych, Suchego Lasu do wiaduktu nad S8 w Sokołowie – mój wniosek po rozmowach z mieszkańcami na spotkaniach w Suchym Lesie, Pęcicach, Sokołowie.
 W dniu 23.09.2016 r. zlecono koncepcję za kwotę 22.000 zł z terminem realizacji do 15.12.2016 r.
 Koncepcja wykazała, iż należy poszerzyć drogę, co wiązałoby się z pozyskaniem terenów prywatnych w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie. W uzgodnieniu z mieszkańcami odstąpiliśmy od poszerzania drogi i planujemy remont. W pierwszej kolejności zostały wykonane nakładki na odcinkach gruntowych, a w kolejnym nastąpi remont ul. Ks. Woźniaka.


Przebudowa ul. Jesionowej w Michałowicach – na mój wniosek w 2018 r. powiat zaplanował poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy Netto w formie świateł z systemem dyscyplinującym.
W dniu 18.06.2018 r. zorganizowałam spotkanie z mieszkańcami na ul. Jesionowej podczas którego zapadły ustalenia, iż według mieszkańców lepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie światełek migających na przejściu i docelowo zbudowanie wyniesionego skrzyżowania z doświetleniem ulicznym. Powiat zainstalował światełka w 2018 r.
Natomiast, ze względu na wnioski mieszkańców dotyczące przejść dla pieszych przez ul. Jesionową, potrzebę zbudowania ścieżki rowerowej i poprawę bezpieczeństwa w centrum Michałowic zawnioskowałam do budżetu powiatu na 2019 r. o projekt przebudowy ul. Jesionowej wraz z odcinkiem drogi w centrum Michałowic do ronda przy ul. Raszyńskiej.


Wnioskowałam o przebudowanie dróg o nawierzchni gruntowej, aby zmienić standard dróg powiatowych – żadnej drogi nieutwardzonej w powiecie. W Gminie Michałowice było to:
 Położenie w 2017 r. nakładki w ul. Ks. Woźniaka w Suchym Lesie i Sokołowie na drodze powiatowej nr 3114W dł. 405 m za kwotę 135.298,65 zł.
 Położenie w 2018 r. nakładki drogi nr 3114W w Sokołowie i Wolicy długości ok. 780 m, szerokości nawierzchni bitumicznej 5,0 m; umowa zawarta dnia 12.06.2018 r. i zrealizowana w czerwcu 2018 r. za kwotę 343.170,00 zł.


Remont Mostu na drodze powiatowej nr 3114W w miejscowości Pęcice – Uzyskano dofinansowanie w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej. Zawarto umowę 08.10.2018 r. na wykonie robót za kwotę 137.760,00 zł. Termin realizacji 40 dni od dnia podpisania umowy.
Modernizacja drogi powiatowej nr 3115W – ulicy Sokołowskiej – wykonanie koncepcji – moje wnioski na sesji Rady Powiatu i komisjach zostały wdrożone. Zlecono do wykonania koncepcję modernizacji. W dniu 29.08.2018 r. na mój wniosek odbyła się prezentacja koncepcji przebudowy ul. Sokołowskiej w Starostwie z udziałem władz powiatu, gminy i mieszkańców.
Mieszkańcy i radni zgłosili wnioski do przebudowy ul. Sokołowskiej i nadal można je zgłaszać.


Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3115W ul. Sokołowska z drogą gminną (ul. Zdrojowa) i drogą krajową nr S8 (węzeł "Puchały") - wniosek zgłaszałam wraz z koncepcją przebudowy ul. Sokołowskiej ze względu na złe, nieprzyjazne dla kierowców rozwiązanie tego skrzyżowania przez GDGKiA. Zlecono do wykonania dokumentację projektową za kwotę 119 998,80 do dnia 15.12.2018 r.


Dzięki aktywności władz Powiatu Pruszkowskiego w obecnej kadencji zrealizowaliśmy znacznie więcej inwestycji kubaturowych. Należą do nich:
Przebudowa Szpitala Powiatowego w Pruszkowie
 Szpital Powiatowy zyskał nowy Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Izbę Przyjęć i Gabinety Specjalistyczne. Na przebudowę Szpitala Powiat Pruszkowski otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 3 938 110 zł.
 Zakupiono sprzęt medyczny dla Oddziału Chirurgicznego, Izby Przyjęć i Poradni Specjalistycznych.
Zrealizowana została przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Przychodni przy ul. Drzymały.


Budowa Liceum im. T. Zana w Pruszkowie

Wybudowaliśmy nowe Liceum T. Zana na miejscu danej szkoły. Budowa trwała w latach 2015-2017. Było to największe zadanie inwestycyjne powiatu. Koszt wyniósł 23.600 tys. zł. W ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu przyznało dofinansowanie – 2.500 tys. zł na budowę sali gimnastycznej. Odbiór nastąpił 30.01.2018 r.


Przebudowa budynku przy ul. 3 Maja 56A w Pruszkowie dla Środowiskowego Domu Samopomocy
Zrealizowano adaptację budynku i przebudowę Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Pruszkowskie Koło Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zadanie rozpoczęte w 2014 r. i kontynuowane w 2015 i 2016 r. Odbiór nastąpił w dniu 02.06.2016 r.
Aktualnie realizowana jest dalsza adaptacja budynku dla potrzeb uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z rozszerzeniem ilości miejsc. Zadanie zostanie zakończone do dnia 01.11.2018 r.


Budowa Wydziału Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym
Umowę podpisano w dniu 24.08.2015 r. na kwotę 1 236 214,29 zł, a realizację zadania zakończono w dniu 14.12.2015 r. Wydział wprowadził nową jakość obsługi mieszkańców. Ponadto wiele czynności zostało wdrożonych w systemie elektronicznym, co uprościło obsługę mieszkańców i ułatwiło dostęp do informacji.


Moje inicjatywy mające szczególne znaczenie dla standardu życia w Powiecie Pruszkowskim


Walka o drzewa przy WKD
W 2015 r. - w związku z wnioskami WKD o usuniecie drzew wzdłuż linii kolejki WKD - zapoczątkowałam spotkania radnych, Zarządu Osiedla Komorów i organizacji pozarządowych z władzami Powiatu Pruszkowskiego. Wsparcia udzieliła także Pani Magdalena Karpiniak Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Rada Powiatu Pruszkowskiego jako pierwsza podjęła stanowisko w dniu 25.08.2018 r. w sprawie obrony drzew wzdłuż linii kolejowej WKD. W działaniach uczestniczyło ponad 30 organizacji z terenu Powiatu Pruszkowskiego i Grodziskiego, a także samorządy.
Wnioski o zatrzymanie wycinki drzew kierowaliśmy do Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przyniosły rezultat w postaci zmiany rozporządzenia.
W 2018 r. włączyłam się oraz zaprosiłam organizacje pozarządowe w obronę przed wycinką drzew (na wniosek WKD) w Granicy, Nowej Wsi, Komorowie, Pruszkowie. Wszystkie zdrowe drzewa zostały uratowane.


Placyk przy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie i ul. Brzozowa
Skutecznie zabiegałam o przebudowę i urządzenie placyku wraz z pergolą w centrum Komorowa przy Al. M. Dąbrowskiej i przebudowę ul. Brzozowej. Jako radna Gminy Michałowice doprowadziłam w 2011 r. do włączenia do współpracy z projektantem przebudowy fragmentu Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie – architektów Pani Doroty Bagińskiej i Pana Wojciecha Bagińskiego, którzy byli wieloletnimi konsultantami strony społecznej w realizacji inwestycji przestrzennych. W przygotowaniu projektu przebudowy Al. M. Dąbrowskiej od ul. Berylowej i ul. Brzozowej w Komorowie wypracowali szczegóły kompozycji przestrzennej, w szczególności placyku w centrum Komorowa wraz z pergolą.


Obrona przed umożliwieniem budowy sklepów wielkopowierzchniowych (np. Centrum Handlowego w Regułach)
Na wniosek mieszkańców i radnych z terenu Gminy Michałowice uczestniczyłam w rozpoznawaniu zagrożeń dla mieszkańców i ich oddaleniu, wynikających z umożliwienia budowy sklepów wielkopowierzchniowych w Regułach (np. budowy Centrum Handlowego). Wynikało to z zaproponowanych w 2016 r. - uchwałą wniesioną przez Wójta - zmian do Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy, którą Rada Gminy podjęła niejednogłośnie w dniu 20.06.2016 r. Po analizie prawnej i wniesieniu odwołania, nastąpiło wydanie orzeczenia nadzorczego 25.07.2018 r. przez Wojewodę Mazowieckiego, który stwierdził, że studium zostało uchwalone z naruszeniem trybu uchwalania zmian studium, zostały pominięte i niewłaściwie wykonane czynności proceduralne, co skutkowało stwierdzeniem nieważności uchwały.

Obrona przed budową sklepów o dużej powierzchni handlowej w Komorowie
Wraz z mieszkańcami, Zarządem Osiedla Komorów, organizacjami działałam na rzecz obrony terenów stanowiących reprezentacyjne miejsce Komorowa, w sąsiedztwie Pałacu w Komorowie, u zbiegu z historyczną Al. M. Dąbrowskiej przed zabudową handlową (na spotkaniach właściciel działek informował o przedwstępnej umowie z Lidlem). Oczekujemy wykupienia terenu pod budowę instytucji kultury i sportu, o co wnioskujemy do władz Gminy.
Nie popierałam dużej powierzchni handlowo-usługowej, także w trakcie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania tego terenu, jako radna Gminy. Współpracowałam wówczas z architektami z Komorowa, którzy wskazywali na inne rozwiązania, ale większość radnych nie uznała tych uwag.
W celu obrony zabytkowej przestrzeni Komorowa wraz z Zespołem Pałacowo-Parkowym w Komorowie, byłam inicjatorką wpisania do rejestru zabytków Al. M. Dąbrowskiej. Aktualnie trwa procedura o wpis przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpis nie obejmuje działek prywatnych wzdłuż Al. M. Dąbrowskiej. Uczestniczyłam w wizji lokalnej 14.05.2018 r. oraz 29.08.2018 r.


Ochrona lasu komorowskiego i granickiego. Ochrona terenów nad Utratą.
Dbałam o ochronę lasów w otulinie Komorowa i Granicy. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi i Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rzecz zachowania naturalnego środowiska w otoczeniu Utraty.