Aurelia Zalewska radna Powiatu Pruszkowskiego w latach 2014-2018
rzetelnie i solidarnie

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Data: 2018-10-16 
Drukuj PDF Wyślij link

PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU MÓJ PROGRAM DLA GMIN: MICHAŁOWICE i NADARZYN POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Autor: Aurelia Zalewska 

Moje hasło: Rzetelnie i solidarnie dla powiatu
Szanowni Państwo,
jestem radną Powiatu Pruszkowskiego od grudnia 2014 r. Do każdej sprawy podchodzę z zaangażowaniem i zrozumieniem dla potrzeb mieszkańców, gdyż w wykonywaniu mandatu radnej uznaję odpowiedzialność i rzetelność za nadrzędną powinność wobec mieszkańców, którzy powierzyli mi sprawowanie tej funkcji.
Moje aktywne i ofiarne zaangażowanie spowodowało, że byłam skuteczną radną w Gminie Michałowice i Powiecie Pruszkowskim.


Doprowadziłam m.in. do:
 budowy i rozbudowy szkół gminnych i powiatowych,
 rozbudowy szpitala powiatowego (interna, remont Oddziału Chirurgicznego, nowa Izba Przyjęć i gabinety specjalistyczne),
 przebudowy dróg gminnych i powiatowych (w tej kadencji ul. Regulskiej w Regułach, Targowej w Opaczy Małej, nakładki: ul. Ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie, ul. Głównej w Nowej Wsi, ul. Sanatoryjnej w Komorowie, ul. Rodzinnej w Sokołowie/Wolicy oraz projektów: Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, ul. Pruszkowskiej w Granicy i ul. Komorowskiej w Komorowie/Nowej Wsi/Pruszkowie, koncepcji przebudowy ul. Sokołowskiej w Sokołowie i projektu skrzyżowania z trasą S8, mostku na Utracie w Pęcicach/Komorowie),
 wprowadzenia do realizacji projektu przebudowy historycznej Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie,
 


 budowy Wydziału Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym usprawniającego obsługę mieszkańców,
 rozpoczęcia budowy systemu ścieżek rowerowych,
 budowy wodociągów i kanalizacji,
 utworzenia kilku stref rekreacji,
 obniżenia opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców.


Angażowałam się w działania na rzecz:
 ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego (m.in. ratowania drzew przy WKD),
 powołania Liceum w Nadarzynie,
 poprawę ładu przestrzennego i ochronę pól komorowskich przed zabudową, która doprowadziłaby do intensywnej zabudowy w nieprzygotowanej do zwiększonej liczby mieszkańców Gminie Michałowice,
 zatrzymania szkodliwej dla mieszkańców działalności sortowni odpadów w Nadarzynie,
 rozwoju świetlic wiejskich i budowę ośrodków kultury.
Wspierałam Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Nowaka w realizacji wniosków o przebudowę dróg w Gminie Nadarzyn:
 ul. Grodziskiej w Starej Wsi, ul. Brzozowej i Nad Utratą w Walendowie wraz ze skrzyżowaniem, skrzyżowania w Krakowianach, ul. Wschodniej i Wiatrakowej w Szamotach, ul. Klonowej w Kajetanach, Al. Kasztanowej w Młochowie,
 mostu na Zimnej Wodzie w Nadarzynie, a także
 sygnalizacji spowalniającej ruch w Kajetanach, Nadarzynie, Młochowie, Woli Krakowiańskiej.


Mój Program dla Powiatu Pruszkowskiego:


1. Gospodarka finansowa Powiatu Pruszkowskiego:
 efektywne inwestowanie w rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia, oświatę, kulturę, ochronę środowiska i dziedzictwo kulturowe,
 pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji powiatowych,
 partnerstwo z innymi samorządami zapewniające wspólne finansowanie zadań.


2. Inwestycje drogowe:
budowa nowych dróg stanowiących obwodnice dla miejscowości obciążonych natężonym ruchem samochodowym w gminach: Michałowice i Nadarzyn,
 budowa obwodnicy Pęcic i Sokołowa - drogi łączącej ul. Pęcicką przy Dworze Polskim w Pęcicach z ul. Sokołowską,
 Paszkowianka – aktywna promocja tego zadania u władz samorządu mazowieckiego (oczekiwana realizacja dokumentacji i budowy drogi na całym planowanym odcinku w Powiecie Pruszkowskim: gm. Nadarzyn, gm. Michałowice, gm. Brwinów, m. Pruszków),
 obwodnica Reguł i Michałowic (przebieg wypracowany z sołectwem Reguły i osiedlem Michałowice),
przebudowa i modernizacja istniejących dróg dla poprawy warunków użytkowania i zapewnienia bezpieczeństwa:
 kontynuacja działań na rzecz przebudowy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie zapewniająca parkowy charakter ulicy z utrzymaniem historycznego układu przestrzennego i ograniczeniem ruchu samochodowego,
 ul. Pruszkowskiej w Granicy od ul. Kolejowej do ul. Rekreacyjnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Warszawską i torami WKD (współpraca z gm. Michałowice i zarządem WKD),
 ul. Komorowskiej w Komorowie i Nowej Wsi od ul. Kolejowej do ul. Pogodnej w Pruszkowie,
 ul. Pruszkowskiej w Granicy, Strzeniówce, Nadarzynie - zmiana organizacji ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa; przebudowa skrzyżowania z ul. Długą i ul. Reja oraz torami WKD, ograniczenie prędkości,
 ul. Brzozowej w Nowej Wsi i Pruszkowie – budowa ścieżki rowerowej z nawierzchnią asfaltową we współpracy z Gminą Michałowice i Miastem Pruszków,
 ul. ks. M. Woźniaka w Suchym Lesie – przebudowa chodnika i nawierzchni,
 ul. Głównej w Nowej Wsi – poprawa bezpieczeństwa, poszerzenie chodnika w celu utworzenia ciągu pieszo-rowerowego,
 ul. Parkowej w Pęcicach (od ronda do Suchego Lasu) – położenie nowej nakładki jeszcze w 2018 r. (nowe przejścia dla pieszych, spowolnienie ruchu: np. system dyscyplinowania kierowców),
 ul. Pęcickiej w Pęcicach – poprawa bezpieczeństwa w ul. Pęcickiej, szczególnie w związku ze ścieżką (drogą) rowerową zbudowaną przez Gminę Michałowice, ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych,
 ul. Sokołowska w Sokołowie – projekt i realizacja przebudowy po zakończeniu opracowania rozpoczętej w 2018 r. koncepcji; budowa ciągu pieszo-rowerowego we współpracy z Gm. Michałowice (z nawierzchnią asfaltową), przebudowa zjazdu z S8 z GDDKiA,
 ul. Jesionowej w Michałowicach - opracowanie projektu przebudowy i nowej organizacji ruchu, budowa ścieżki rowerowej z nawierzchni asfaltowej, bezpieczne przejścia dla pieszych przy WKD, przy ul. Dębowej, nowe przejście w kierunku Al. Jerozolimskich oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na odcinku od torów WKD do ronda u zbiegu z ul. Raszyńską,
 przebudowa dróg na terenie Gminy Nadarzyn według potrzeb mieszkańców,
 poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Starej Wsi, Walendowie, Młochowie, Nadarzynie, Strzeniówce,
 bezpieczne przejścia dla pieszych w ul. Pruszkowskiej i ul. Mszczonowskiej w Gminie Nadarzyn,
 zwiększenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych, szczególnie w otoczeniu szkół w Nowej Wsi, Komorowie, Nadarzynie, Ruścu,
 skrzyżowania ul. Regulskiej w Regułach z drogą wojewódzką nr 719 (Al. Jerozolimskimi) we współpracy z samorządem województwa (zabieganie u nowych władz sejmiku województwa wobec odmowy władz województwa w 2017 r.),
 skrzyżowania ul. Ireny z ul. Armii Krajowej/ Pęcicką w Komorowie/Pęcicach/Pruszkowie.
Wspieranie budowy ścieżek rowerowych (często połączonych z ciągami pieszymi) wzdłuż głównych powiatowych ciągów komunikacyjnych na terenie gmin: Michałowice i Nadarzyn.
Analiza ruchu pojazdów ciężarowych: Nadarzyn ul. Pruszkowska, Stara Wieś, ul. Grodziska, Granica ul. Pruszkowska, Nowa Wieś ul. Główna, Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowa w Komorowie, ul. Parkowa w Pęcicach, ul. Komorowska w Pęcicach Małych, ul. Sokołowska w Sokołowie, ul. Regulska w Regułach, ul. Polna i Targowa w Michałowicach/Opaczy Kolonii i Opaczy Małej; analiza powinna przebiegać w kierunku lub znacznego ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych.
Opracowanie koncepcji uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych: Sokołow – Pęcice – Pęcice Małe – Komorów – Nowa Wieś, Nadarzyn – Granica/Nowa Wieś – Pruszków, Pęcice – Reguły, Trasa nr 8 – Młochów, Nadarzyn – Kajetany – Szamoty, Nadarzyn – Walendów – ul. Wschodnia/Wiatrakowa.
Doprowadzenie do wyjaśnienia prawidłowości działalności sortowni odpadów na terenie Gminy Nadarzyn, w szczególności czy przysługuje status RIPOK.
Opracowanie analiz dendrologicznych dla zabytkowych alei drzew (pomników przyrody) na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Realizacja nowych nasadzeń drzew przy drogach powiatowych (wraz z zapewnieniem nawodnienia).


3. Edukacja:
 poprawa warunków nauczania w szkołach średnich (kontynuacja przebudowy szkół),
 tworzenie szans rozwoju młodzieży poprzez uruchamianie programów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
 rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń młodzieży z naszego powiatu z rówieśnikami z krajów Europy.


4. Służba zdrowia:
 dalsza rozbudowa Szpitala Powiatowego: stworzenie w pełni dostępnego i nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej w placówkach powiatowych,
 programy prozdrowotne na terenie szkół, tj. zdrowego odżywiania, kultury fizycznej, zajęcia profilaktyczne dla dorosłych.


5. Poprawa bezpieczeństwa na drogach:
 patrole policyjne na drogach powiatowych egzekwujących zastosowanie się kierowców do obowiązujących przepisów,
 nowa organizacja ruchu w miejscach szczególnie niebezpiecznych.


6. Transport zbiorowy:
Zorganizowanie transportu autobusowego w ramach porozumienia z gminami: Michałowice i Nadarzyn (Walendów/Kajetany/Wola Krakowiańska/Młochów – Nadarzyn – Pruszków, Opacz Mała/Michałowice Wieś, Opacz Kolonia w kierunku Pruszkowa, Raszyn – Sokołow – Pruszków). Rozbudowanie infrastruktury drogowej zapewniającej przystanki.


7. Zatrudnienie, przedsiębiorczość:
 pozyskiwanie środków na wspieranie przedsiębiorczości, wdrożenie programów przygotowania do uruchomienia własnej działalności,
 nawiązywanie kontaktów z pracodawcami w celu poszerzenia ofert pracy dla mieszkańców gmin Michałowice i Nadarzyn.


8. Pomoc społeczna:
 stworzenie warunków rodzinom w trudnej sytuacji do samodzielności w zaspokajaniu potrzeb,
 stworzenie dla osób niepełnosprawnych warunków do rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego.


9. Nadzór budowlany:
konsekwentne zabieganie o ład przestrzenny: przestrzeganie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in.:
 obrony przed niekorzystną zabudową terenu pomiędzy Al. Jerozolimskimi, ul. Regulską, WKD, ul Słoneczną w Regułach i Michałowicach (zgodnie z wnioskami mieszkańców w obronie zapisów w studium),
 zatrzymania szkodliwej działalności sortowni odpadów w Nadarzynie, gdzie w poprzedniej kadencji władze powiatu wydały zgodę na działalność sortowni w zakresie szkodliwym dla mieszkańców.


10. Administracja:
 urząd Starostwa Powiatowego przyjazny, wszechstronnie otwarty na potrzeby mieszkańców,
 dbałość o kompetentne, wyczerpujące informowanie mieszkańców.

Z poważaniem,

Aurelia Zalewska